bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prawo

§ 9

1. W Uczelni wydawane są wewnętrzne akty normatywne.
2. Na całość wewnętrznych aktów prawnych Uczelni składają się:
1) uczelniane akty prawne – Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora,
2) wydziałowe akty prawne - Uchwały Rady Wydziału.
3. Uchwały i zarządzenia wydawane są na podstawie obowiązującego przepisu Ustawy oraz właściwego rozporządzenia oraz Statutu Uczelni.
4. Rektor i Kanclerz mogą wydawać Pisma Okólne o charakterze informacyjnym lub porządkowym.

§ 10

1. Opracowanie projektu uczelnianego aktu normatywnego należy do jednostki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy treść tego aktu, ze wskazaniem adresatów jego postanowień.
2. Projektodawca składa opracowany projekt uczelnianego aktu normatywnego Kanclerzowi, który dokonuje wstępnej akceptacji oraz podejmuje decyzję co do celowości wydania aktu z zastrzeżeniem ust. 3
3. W przypadku projektu uchwały Senatu Kanclerz przekazuje projekt Rektorowi, który dokonuje wstępnej akceptacji treści i podejmuje decyzję o wprowadzeniu sprawy objętej projektem do porządku obrad Senatu.
4. Projekt uczelnianego aktu normatywnego może zostać przekazany do właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni celem zaopiniowania lub merytorycznej konsultacji.
5. Projekt uczelnianego aktu normatywnego weryfikowany jest w Dziale Organizacyjno-Prawnym co do formy i podstawy prawnej oraz opiniowany przez radcę prawnego.
6. Ostatecznie przygotowany projekt uczelnianego aktu normatywnego wymaga zaopiniowania odpowiednio przez:
1) Projektodawcę – pod względem merytorycznym,
2) Kierowników jednostek organizacyjnych albo Zastępców Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które merytorycznie konsultowały projekt – pod względem merytorycznym,
3) Kwestora/Z-cę Kanclerza – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych/Z-cę Kanclerza – Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji, jeśli z projektu wynikają skutki finansowe dla Uczelni,
4) Kanclerza.
7. Na wniosek Rektora, Kanclerza lub z-ców Kanclerza Dział Kontroli i Audytu wyraża opinię pod względem merytorycznym, w szczególności do projektów dotyczących obszarów o dużym ryzyku działania jak np. polityka bezpieczeństwa, windykacja należności, instrukcje określające procedury pracy niektórych jednostek organizacyjnych Uczelni itd.


§ 11

1. Na stronie internetowej oraz intranetowej Uczelni umieszcza się:
 Uchwały Senatu,
 Zarządzenia Rektora, których postanowienia dotyczą obowiązku zapoznania się
i przestrzegania przez ogół pracowników Uczelni bądź studentów/doktorantów,
2. Zarządzenia, których postanowienia dotyczą poszczególnych jednostek organizacyjnych doręczane są bezpośrednio kierownikom tych jednostek.
3. Dział Organizacyjno-Prawny prowadzi i udostępnia zbiory Zarządzeń Rektora oraz zbiory Pism Okólnych Rektora i Kanclerza.
4. Sekretariat Rektora prowadzi i udostępnia zbiory Uchwał Senatu Uczelni.
5. W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów aktów normatywnych zawierających informacje niejawne, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
6. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym jednostek działalności podstawowej, zobowiązani są do bieżącego monitorowania ogłaszanych na stronie intranetowej wewnętrznych aktów prawnych oraz zapoznawania z ich treścią podległych pracowników.

(za: Regulamin Organizacyjny)Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 12.01.2018
Podpisał: / Źródło informacji: Regulamin Organizacyjny
Dokument z dnia: 02.11.2016
Dokument oglądany razy: 19 268