bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na partnera

10.08.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie PO WER w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu: „Młodość nie wieczność … - przygotujmy się do starości”, który pozwoli na rozwój oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji, związanej z odpowiedzialnością Uczelni za rozwój społeczny i ekonomiczny kraju poprzez działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
Projekt jest przede wszystkim odpowiedzią Uczelni na oczekiwania otoczenia społecznego. Wpisuje się również w działania związane z komercjalizacją osiągnięć naukowych, celem upowszechnienia profesjonalnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na optymalizację działań związanych z rozwiązywaniem newralgicznych problemów społecznych.
Wzrost odsetka osób starszych w populacji kraju i regionu, staje się wyzwaniem nie tylko dla polityki zdrowotnej i społecznej, ale głównie dla samych osób starszych, ich rodzin i opiekunów. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że ageizm staje się swego rodzaju signum temporis współczesności.
Zapewnienie adekwatnej opieki i pomocy osobom starszym, jak również ich opiekunom, wymaga przede wszystkim wieloprofilowych działań edukacyjnych, ukierunkowanych na kształtowanie postaw wolnych od uprzedzeń i dyskryminacji, niwelowania krzywdzących mitów i stereotypów, umiejętnego dostrzegania realnych problemów osób starszych i ich opiekunów, oraz wsparcia w zakresie wiedzy i umiejętności sprawowania opieki nad osobami starszymi.
W ramach partnerstwa wykorzystane zostaną zasoby uczelni, m. in.: kadra dydaktyczna, wypracowane standardy opieki nad osobami starszymi, oraz specjalistyczny sprzęt i aparatura."

Formularz ofertowy Ściezki Kopernika 2. 0.doc
Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera.doc

Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 10.08.2016

Dokument oglądany razy: 822
« inne aktualności