bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Władze

(Ze Statutu SUM)

Dział IV. ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI

§ 35
Organami kolegialnymi Uczelni są:
1) Senat,
2) Rady Wydziałów.

Rozdział I. Senat
§ 36
1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni.
2. W skład Senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący,
2) Prorektorzy,
3) Dziekani,
4) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybrani w wyborach wydziałowych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tej grupie na wydziale. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nauczycieli akademickich stanowi więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.
5) przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadający tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego wybrani w wyborach wydziałowych. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nie może przekraczać 24% statutowego składu Senatu,
6) przedstawiciele studentów i doktorantów proporcjonalnie do liczebności tych grup w Uczelni – w liczbie nie mniejszej niż 20% statutowego składu Senatu, przy czym dla doktorantów zagwarantowany jest co najmniej 1 mandat,
7) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani w wyborach ogólnouczelnianych. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nie może przekraczać 5% statutowego składu Senatu.
3. Senat liczy 30-40 członków wybieralnych. Dokładnego podziału mandatów dokonuje Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej według stanu osobowego Uczelni na dzień 1 marca roku, w którym upływa kadencja Senatu.
§ 37
1. Do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu i jego zmiany,
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich oraz regulaminu studiów podyplomowych,
3) ustalanie warunków i trybu rekrutacji na studia,
4) ustalanie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich form,
5) określanie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię.
6) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni,
7) tworzenie i likwidacja kierunków studiów na wniosek właściwej Rady Wydziału oraz podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia form i rodzajów studiów na wniosek Dziekana zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału,
8) określanie zasad pobierania opłat, wiążących Rektora przy zawieraniu umów ze studentem, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
9) tworzenie i likwidacja kształcenia o charakterze otwartym w formie tzw. uniwersytetu I i III wieku na wniosek Rady Wydziału,
10) określanie warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, zgodnie z art.166 ust.3 ustawy,
11) zatwierdzanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów wyższych,
12) ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni,
13) uchwalanie opracowanej przez Rektora strategii rozwoju Uczelni,
14) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w statucie oraz ustawie,
15) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;
16) wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej, zgodnie z art.86a ustawy,
17) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o którym mowa w art.86c ustawy,
18) nadawanie tytułu doktora honoris causa,
19) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji podmiotu leczniczego, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej,
20) wyrażanie opinii w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku, o którym mowa w art. 125 ustawy,
21) wyrażanie zgody na dodatkowe zatrudnienie w przypadku określonym w art.129 ust.5 ustawy,
22) podejmowanie uchwał w sprawach personalnych na zasadach określonych w statucie,
23) zatwierdzanie regulaminu wyborów i kalendarza wyborów,
24) uchwalanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych,
25) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Wydziałów oraz uchylanie uchwał Rad Wydziałów sprzecznych z ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, uchwałą Senatu lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającymi ważny interes Uczelni,
26) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, Radę Wydziału albo członków Senatu, w liczbie 1/3 statutowego składu Senatu.
2. Do kompetencji Senatu Uczelni należy także:
1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) wyrażanie, w trybie art. 90 ust. 4 ustawy, zgody na rozporządzanie przez Uczelnię składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000 euro obliczonej na postawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.
4) Uchwalanie programu naprawczego Uczelni, przedkładanie go Ministrowi nadzorującemu Uczelnię oraz przedkładanie sprawozdania z jego wykonania oraz wykonania planu rzeczowo – finansowego.
3. Senat podejmuje uchwały w innych sprawach określonych ustawą lub Statutem.
4. Senat może rozpatrzyć każdą sprawę dotyczącą życia Uczelni jeżeli w ustawie lub statucie nie wskazano, że do załatwienia jej właściwy jest inny organ kolegialny lub jednoosobowy Uczelni.
§ 38
1. Senat Uczelni powołuje stałe komisje senackie.
2. Stałymi komisjami senackimi są:
1) Senacka Komisja ds. Rozwoju Uniwersytetu i Kadry Uczelni,
2) Senacka Komisja Budżetu i Finansów,
3) Senacka Komisja ds. Nauki,
4) Senacka Komisja ds. Studiów, Studentów i Jakości Kształcenia
5) Senacka Komisja ds. Bazy Klinicznej Uczelni,
3. Rektor decyduje o udostępnieniu Komisjom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 5 niezbędnych informacji lub dokumentów przy zachowaniu zasad określonych w przepisach prawa.
4. Senat może powołać komisje doraźne. Zadania senackiej komisji doraźnej określa Senat w uchwale o jej powołaniu.
5. Komisje senackie stałe i doraźne, składają Senatowi sprawozdania ze swej działalności, przy czym stałe komisje senackie składają sprawozdania nie rzadziej niż raz w roku, a komisje doraźne po zakończeniu zadań, dla których zostały powołane.
6. Stała komisja senacka liczy 7-9 członków.
7. Przewodniczącym stałej i doraźnej komisji senackiej może być wyłącznie członek Senatu - nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, wskazany przez Senat w uchwale o powołaniu komisji.
8. Komisjom nie mogą przewodniczyć Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani.
9. Wyboru przewodniczącego i członków stałych i doraźnych komisji senackich dokonuje Senat.
10. Pracownik lub student/doktorant Uczelni nie może być członkiem więcej niż jednej stałej komisji senackiej.
11. Funkcji przewodniczącego nie można pełnić w więcej niż jednej komisji stałej.
12. Ta sama osoba może pełnić jednocześnie funkcję przewodniczącego komisji stałej i doraźnej, a także więcej niż jednej komisji doraźnej.
13. Senat powołuje stałe komisje senackie w terminie do 15 listopada pierwszego roku swojej kadencji.
14. Komisje na pierwszym posiedzeniu uchwalają regulamin pracy komisji, który określa szczegółowo jej zadania i zasady działania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Senat, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Zadania komisji:
a) nie mogą naruszać kompetencji organów Uczelni,
b) mają charakter opiniodawczy, chyba że zapisy ustawy, Statutu lub uchwały Senatu stanowią inaczej.

Rozdział II. Rada Wydziału
§ 39
1. Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału.
2. W skład Rady Wydziału wchodzą:
1) Dziekan jako przewodniczący,
2) Prodziekan/Prodziekani,
3) wszyscy przedstawiciele nauczycieli akademickich danego Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nauczycieli akademickich stanowi więcej niż połowę składu Rady Wydziału, nie więcej jednak niż trzy piąte.
4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich danego Wydziału wybrani w wyborach wydziałowych. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nie może przekraczać 24%.
5) przedstawiciele studentów i doktorantów danego Wydziału wybrani proporcjonalnie do liczebności tych grup w Wydziale w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Rady Wydziału, przy czym dla doktorantów zagwarantowany jest co najmniej 1 mandat,
6) przedstawiciele pracowników danego Wydziału niebędący nauczycielami akademickimi wybrani w wyborach wydziałowych. Łączna liczba mandatów dla tej grupy nie może przekraczać 5%.
3. Dokładnego podziału mandatów do Rad Wydziałów dokonuje Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej według stanu osobowego Wydziału na dzień 1 marca roku, w którym upływa kadencja Rady Wydziału
4. W przypadku określonym w § 83 ust. 2, liczba przedstawicieli określana jest według stanu na dzień 1 października każdego roku kalendarzowego.
§ 40
1. Do kompetencji Rady Wydziału należy podejmowanie decyzji dotyczących Wydziału w szczególności:
1) wybór Dziekana i Prodziekanów,
2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału,
3) uchwalanie, planów studiów i programów nauczania, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,
4) uchwalanie, planów i programów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,
5) uchwalanie, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,
6) ocenianie działalności Dziekana,
7) przygotowywanie i przedstawianie Senatowi opinii w ważnych sprawach dotyczących Wydziału,
8) dokonywanie systematycznej oceny działalności dydaktycznej i naukowej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału,
9) przygotowywanie i przedstawianie Senatowi oraz Rektorowi wniosków i opinii w sprawach określonych w ustawie i statucie oraz w innych ważnych sprawach dotyczących Wydziału.
2. Rada Wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania. Stała komisja liczy 7-9 członków. Wyboru przewodniczącego i członków stałych i doraźnych komisji wydziałowych dokonuje Rada Wydziału.
3. Postanowienia § 38 ust. 4-5, 7-8, 10-11 i 13 stosuje się odpowiednio do komisji Rad Wydziału.

Rozdział III. Posiedzenia i uchwały organów kolegialnych
§ 41
1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Senatu.
3. Termin nadzwyczajnego posiedzenia ustala Rektor przy czym termin nadzwyczajnego posiedzenia zwoływanego na wniosek członków Senatu winien zostać wyznaczony nie później, niż w okresie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu bez wymagań, o których mowa w ust. 3.
5. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: Kanclerz, Kwestor, Dyrektor biblioteki oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni.
§ 42
1. Rektor ustala porządek obrad Senatu i podaje go do wiadomości członkom Senatu co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
2. Posiedzeniom Senatu przewodniczy Rektor za wyjątkiem posiedzeń na których oceniana jest jego działalność. W takim przypadku posiedzeniom Senatu przewodniczy jeden z Prorektorów wybrany przez Senat.
3. Sprawy referowane są przez członków Senatu, którzy wnieśli o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
4. Z posiedzenia Senatu sporządza się protokół.
5. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Senatu.
6. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.
7. W uzasadnionych przypadkach Senat może podjąć uchwałę o tajności całego protokołu lub jego fragmentu.
8. Przełożenie obrad nad niewyczerpaną częścią porządku obrad nie jest uważane za ich zakończenie, lecz za przerwę w obradach. Czas trwania przerwy określa Rektor.
§ 43
1. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby statutowego składu Senatu, chyba że Statut lub ustawa określają wyższe wymagania.
2. Uchwały Senatu zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
1) w sprawach personalnych,
2) na zarządzenie Rektora,
3) na wniosek członka Senatu, jeżeli wniosek zostanie poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby statutowego składu Senatu.
4. Głosowanie jawne może mieć charakter imienny na wniosek Przewodniczącego Senatu przegłosowany uchwałą Senatu zwykłą większością głosów.
§ 44
1. Uchwały Senatu podjęte w sprawach należących do jego kompetencji są wiążące dla Rektora, innych organów Uczelni, pracowników, studentów i doktorantów.
2. W razie podjęcia przez Senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi lub Statutem Uczelni Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli Senat nie zmieni lub nie uchyli uchwały, Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3. W razie podjęcia przez Senat uchwały naruszającej ważny interes Uczelni, Rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat większością co najmniej 3/4 głosów, przy udziale co najmniej 2/3 swojego statutowego składu, wypowie się za jej utrzymaniem.
§ 45
1. Posiedzenia zwyczajne Rady Wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 członków rady w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.
4. W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora.
5. Do ustalania porządku obrad, przewodniczenia posiedzeniom, protokołów oraz podejmowania przez Radę Wydziału uchwał stosuje się odpowiednio § 42 i § 43.
§ 46
1. Uchwały Rady Wydziału podjęte w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla Dziekana, pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
2. Od uchwał Rady Wydziału Dziekanowi służy odwołanie do Senatu.
3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Jeżeli Rada Wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W takim przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu, w przeciwnym razie odwołanie winno być przesłane Senatowi w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia odwołania.
4. Senat uchyla uchwałę Radę Wydziału sprzeczną z ustawą i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, uchwałą Senatu lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.
§ 47
1. Udział członków w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy.
2. Organy kolegialne mogą uchwalać własne regulaminy pracy.
§ 48
Organy kolegialne Uczelni współdziałają ze związkami zawodowymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

DZIAŁ V. ORGANY JEDNOOSOBOWE UCZELNI I KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
§ 49
Organami jednoosobowymi Uczelni są:
1) Rektor
2) Dziekani.

Rozdział I. Rektor
§ 50
1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uczelni.
2. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.
3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza, w szczególności:
1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art.90 ust.4 ustawy,
2) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne wskazane przez Statut,
3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,
4) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
5) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni,
6) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
7) określa zakres obowiązków Prorektorów,
8) wykonuje kompetencje podmiotu tworzącego wobec szpitali klinicznych określonych w ustawie o działalności leczniczej, a niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Senatu.
4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 3, Rektor wydaje akty wewnętrzne, a w szczególności: zarządzenia wewnętrzne, instrukcje.
5. Do kompetencji Rektora należą zadania określone Ustawą w tym w szczególności Rektor:
1) zwołuje posiedzenia Senatu,
2) przewodniczy obradom Senatu, z wyjątkiem posiedzeń na których oceniana jest działalność Rektora,
3) zapewnia realizację uchwał Senatu,
4) składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności Uczelni,
5) zawiesza wykonanie uchwały Senatu naruszającej przepisy ustawy lub Statutu, a także uchwały Senatu naruszającej ważny interes Uczelni, przyjmując tryb postępowania określony w art. 65 ust. 2 i 3 ustawy,
6) uchyla decyzję Dziekana sprzeczną z ustawą, Statutem Uczelni, uchwałą Senatu, uchwałą Rady Wydziału, Regulaminem Studiów lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni bądź naruszającą ważny interes Uczelni,
7) uchyla uchwały Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego lub innej uczelnianej organizacji niezgodne z przepisami ustawowymi, Statutem, Regulaminem Studiów lub Regulaminem samorządu bądź uchwały naruszającej ważny interes Uczelni,
8) zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi, przed zawarciem umowy może zasięgnąć opinii Senatu,
9) opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni, uchwalaną przez Senat,
10) tworzy spółkę celową za zgodą Senatu oraz może powierzyć spółce celowej, w drodze umowy, zarządzanie prawami własności przemysłowej Uczelni w zakresie jej komercjalizacji,
11) podejmuje decyzje w sprawach studentów i doktorantów w zakresie określonym w ustawie,
12) ogłasza „godziny rektorskie” i „dni rektorskie”.
6. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.
§ 51
1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy 4 prorektorów, z których jeden jest powołany do prowadzenia spraw studenckich.
2. Szczegółowy zakres kompetencji prorektorów określa Regulamin Organizacyjny Uczelni.
§ 52
1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora, w zakresie określonym w § 53.
2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) dyrektor biblioteki,
2) kierownicy oddziałów biblioteki,
3) po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów Uczelni wybranych przez Rady Wydziałów,
4) dwóch przedstawicieli biblioteki głównej, wybranych przez zespół tej biblioteki,
5) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
3. Rektor zatwierdza skład Rady Bibliotecznej i wybiera przewodniczącego spośród wybieralnych członków rady po zasięgnięciu opinii Senatu.
§ 53
1. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:
1) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki Uczelni,
3) wyrażanie opinii dotyczących funkcjonowania zintegrowanego komputerowego systemu bibliotecznego,
4) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki Uczelni składanych Rektorowi,
5) opiniowanie projektu planu rzeczowo - finansowego biblioteki Uczelni oraz sprawozdań z wykonania planu.
2. Tryb działania Rady Bibliotecznej określa jej regulamin zatwierdzony przez Rektora.
§ 54
1. Rektor może powołać jako organ opiniodawczo-doradczy Kolegium Rektorskie.
2. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą:
- Rektor jako przewodniczący,
- Prorektorzy,
- Kanclerz.
3. W pracach Kolegium Rektorskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Dziekani.

Rozdział II. Dziekan
§ 55
1.Dziekan kieruje Wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników Wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów Wydziału.
2. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Rady Wydziału,
2) przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydziału, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność,
3) zapewnianie realizacji uchwał Rady Wydziału,
4) przedkładanie Radzie Wydziału oraz Rektorowi rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
5) opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni opracowaną przez Rektora a uchwaloną przez Senat,
6) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji finansowych dotyczących Wydziału,
7) przedstawianie Radzie Wydziału wszystkich spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ,
8) wyznaczanie zakresów działania prodziekanów,
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
10) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,
11) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie Wydziału,
12) ustalanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na Wydziale,
13) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne Wydziału,
14) podejmowanie, za zgodą Rektora decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,
15) zlecanie, za zgodą Rektora prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby nie zatrudnione w Uczelni,
16) zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia,
17) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów,
18) podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nie należących do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza,
19) realizowanie polityki osobowej wydziału w tym:
a) przeprowadzanie konkursu na stanowiska nauczycieli akademickich,
b) występowanie do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie przedstawienia Rektorowi wniosku o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i wizytującego.
c) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, z wnioskiem do Rektora o zatrudnienie na inne stanowiska nauczycieli akademickich Wydziału,
d) występowanie z wnioskiem do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania przez Rektora kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału,
e) przeprowadzanie z upoważnienia Rektora postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika: katedry, kliniki, oddziału klinicznego, zakładu, studium i kolegium.
3. Dziekan może w formie pisemnej upoważniać imiennie prodziekanów do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie w ramach swoich kompetencji.
§ 56
1. Dziekan kieruje Wydziałem przy pomocy 1 – 3 prodziekanów.
2. Liczbę prodziekanów proponuje Dziekan-elekt nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru, a zatwierdza Rektor-elekt.
3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Prodziekanów ustala Dziekan.
4. Dziekan może powołać Kolegium Dziekańskie jako organ opiniodawczo-doradczy.
5. W skład Kolegium, o którym mowa w ust. 4, wchodzą Dziekan oraz Prodziekani.
§ 57
1. Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym Statutem lub narusza ważny interes Uczelni.
2. Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora.
3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: / Źródło informacji: Statut SUM
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 8 113