bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje ogólne

Informacje ogólne o Uczelni
(ze Statutu SUM)

MISJA


Misją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako integralnej części narodowego systemu edukacji i nauki, jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zwany dalej „Uczelnią” utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.03.1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu (Dz. U. Nr 21, poz. 146) jest akademicką, medyczną uczelnią publiczną.
2. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice.
3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o działalności leczniczej” oraz niniejszego Statutu.
4. Uczelnia może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „SUM”
5. Uczelnia używa następującej nazwy w języku angielskim: „Medical University of Silesia, Katowice, Poland”.
§ 2
1. Uczelnia posiada herb, sztandar i znak graficzny. Zasady używania herbu i sztandaru określa regulamin uchwalony przez Senat. Herb Uczelni jest jednocześnie jej godłem.
2. Znak graficzny Uczelni może podlegać ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Uczelnia posługuje się pieczęcią okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach”.
4. Wzór herbu i znaku graficznego Uczelni przedstawiają Załączniki Nr 1 oraz Nr 1a do Statutu
5. Wydziały Uczelni mogą posiadać własne godła i barwy. Zasady używania godła i barwy Wydziału uchwala Rada Wydziału.
§ 3
1. Pracownicy Uczelni oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, prowadzonych przez Uczelnię, tworzą samorząd studencki.
3. Doktoranci prowadzonych przez Uczelnię studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów.
§ 4
1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.
2. Uczelnia ma prawo do uchwalenia Statutu oraz dokonywania zmian w statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.
3. Statut Uczelni określa sprawy związane z jej funkcjonowaniem, a nieuregulowane w ustawie.
§ 5
1. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania i badań naukowych.
2. Do podstawowych zadań Uczelni należy:
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
4) kształcenie i promowanie kadr naukowych,
5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych,
10) uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej.
3. Uczelnia wykonując zadania określone w ust. 2 współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, medycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
4. Uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie i równorzędne, studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie, studia międzyobszarowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia specjalistyczne.
5. Uczelnia może kształcić studentów w ramach programu studiów prowadzonych w języku obcym.
6. Uczelnia może prowadzić kształcenie o charakterze otwartym w formie tzw. uniwersytetu I i III wieku.
§ 6
1. Wykłady w Uczelni są otwarte, z wyjątkiem wykładów z przedmiotów klinicznych.
2. Senat w drodze uchwały może określić inne warunki uczestnictwa w wykładach.
3. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni, sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów.
§ 7
1. Uczelnia zachowuje więzi ze swoimi absolwentami i ich stowarzyszeniami.
2. Uczelnia troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach.
3. Senat Uczelni może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.
§ 8
W Uczelni mogą działać, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Uczelni.
§ 9
1. Akademickim tytułem honorowym jest tytuł doktora honoris causa.
2. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego Senat na wniosek Rady Wydziału uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Zgłoszenia kandydata do tytułu doktora honoris causa może dokonać nauczyciel akademicki SUM – posiadający tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego – na ręce Dziekana właściwego Wydziału.
4. Dziekan przedstawia Rektorowi propozycję kandydatury w formie pisemnej, podając krótką informację o kandydacie.
5. Rektor przeprowadza z Dziekanem konsultacje dotyczące zgłoszonej kandydatury.
6. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Rektora, Dziekan przedstawia Radzie Wydziału propozycję wystąpienia do Senatu z wnioskiem w sprawie wszczęcia procedury o nadanie tytułu doktora honoris causa zgłoszonemu kandydatowi.
7. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Rady Wydziału wniosek jest przedkładany Senatowi do rozpatrzenia.
8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 7 ze strony Senatu, Dziekan zgłasza Radzie Wydziału wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i wyboru Wydziałowej Komisji do przeprowadzenia procedury o nadanie tytułu doktora honoris causa. Komisja Wydziałowa powinna składać się z minimum 3 członków. Wybór Komisji następuje w drodze głosowania jawnego.
9. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i sporządza protokół wstępny, który powinien zawierać:
- życiorys kandydata ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej i zawodowej,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej,
- uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa z uwzględnieniem zasług dla SUM,
- propozycję promotora i 3 recenzentów, z czego co najmniej dwóch zatrudnionych w innych ośrodkach akademickich.
10. Komisja przedstawia Radzie Wydziału protokół wstępny i wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyraża swoją opinię w sprawie wszczęcia postępowania i wyboru promotora oraz recenzentów.
11. Po dokonaniu wyboru Dziekan kieruje do recenzentów pismo z prośbą o sporządzenie, na podstawie załączonego protokołu wstępnego, opinii o kandydacie.
12. Po otrzymaniu opinii od wszystkich recenzentów Komisja Wydziałowa sporządza protokół końcowy.
13. Komisja Wydziałowa przedstawia Radzie Wydziału protokół końcowy i wniosek o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyraża swoją opinię dotyczącą wniosku Komisji Wydziałowej.
14. Dziekan Wydziału kieruje do Senatu wniosek o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa.
15. Tytuł doktora honoris causa nadaje Senat w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
§ 10
1. Uczelnia honoruje szczególnie zasłużone osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie „Medalu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” lub odznaki „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
2. Zasady przyznawania medalu i odznaki określa Senat odrębną uchwałą.Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: / Źródło informacji: Statut SUM
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 8 936