bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura

(ze Statutu SUM)

§ 11
Strukturę organizacyjną Uczelni tworzą:
1) wydziały,
2) jednostki wewnętrzne wydziałów,
3) jednostki organizacyjne administracji,
4) jednostki ogólnouczelniane i inne jednostki organizacyjne.
§ 12
Uczelnia, zgodnie z Ustawą może tworzyć inne jednostki organizacyjne, których zadania, strukturę i zakres działania określają akty o ich utworzeniu lub inne przepisy prawne.
§ 13
1. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
3. Jednostki, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek Rektora po uzyskaniu opinii właściwych Rad Wydziału.
4. Jednostki organizacyjne ogólnouczelniane oraz jednostki o których mowa w § 25 ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 tworzy, przekształca i likwiduje Senat na wniosek Rektora, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Centrum naukowe tworzy Rektor, wskazując podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni, która wchodzi w skład centrum.
6. Spółkę celową tworzy Rektor za zgodą Senatu Uczelni.
7. Jednostki organizacyjne administracji tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Kanclerza.
8. Jednostki, o których mowa w § 30 ust. 1 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek Kanclerza.
§ 14
Utworzenie jednostki organizacyjnej Uczelni może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł finansowania jej działalności za wyjątkiem jednostek organizacyjnych administracji.
Rozdział II. Wydział
§ 15
1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział.
2. Wydział prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów realizowanych w ramach Uczelni.
3. W Uczelni działają następujące wydziały:
1) Wydział Lekarski w Katowicach,
2) Wydział Lekarski w Zabrzu,
3) Wydział Farmaceutyczny,
4) Wydział Nauk o Zdrowiu,
5) Wydział Zdrowia Publicznego.
4. W skład Wydziału Lekarskiego w Zabrzu wchodzi Oddział Lekarsko-Dentystyczny, a w skład Wydziału Farmaceutycznego wchodzi Oddział Medycyny Laboratoryjnej.
5. Wydziały z działającymi w ich ramach Oddziałami używają nazw w brzmieniu: Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
6. W skład Wydziału Lekarskiego w Katowicach wchodzi Centrum Medycyny Doświadczalnej.
§ 16
1. W ramach Wydziału mogą być tworzone następujące jednostki organizacyjne:
1) oddziały,
2) katedry,
3) katedry z zakładem, kliniką lub oddziałem klinicznym,
4) zakłady,
5) kliniki,
6) oddziały kliniczne,
7) kolegia,
8) studia,
9) centra.
2. W jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 mogą być tworzone jednostki wewnętrzne m.in.: pracownie, laboratoria.
3. W ramach Wydziału mogą być tworzone centra inne niż określone w ust. 1 pkt 9 w skład których wchodzić mogą katedry, zakłady, kliniki lub oddziały kliniczne. Zasady działania takiej jednostki, powoływania kierownika i jego obowiązki określa akt o ich utworzeniu.
4. Jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 3 można przypisać zadania ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, dalej zwanego KNOW.
§ 17
1. Zadaniem Wydziału jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej oraz kształcenia kadr naukowych.
2. Wydział może być utworzony gdy zatrudnionych w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej 8 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej 2 posiadających tytuł naukowy profesora, o ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują wyższych wymagań.
3. Zatrudnieni, o których mowa w ust. 2 winni reprezentować dyscypliny wchodzące w zakres kierunku tworzonego Wydziału, w tym co najmniej 5 reprezentujących dyscyplin, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku.
Rozdział III. Jednostki wewnętrzne Wydziału.
§ 18
1. Zadaniem Oddziału jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej oraz kształcenie kadr naukowych na wyodrębnionym kierunku studiów.
2. W Uczelni działają następujące oddziały:
1) w ramach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu - Oddział Lekarsko-Dentystyczny,
2) w ramach Wydziału Farmaceutycznego - Oddział Medycyny Laboratoryjnej.
3. Warunkiem utworzenia oddziału jest:
- powołanie na wydziale nowego kierunku studiów,
  - możliwość powołania w jego ramach co najmniej trzech jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2-8 realizujących kierunkowe zadania dydaktyczne wynikające z programu nauczania nowego kierunku studiów.
§ 19
1. Zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej objętej programem nauczania.
2. Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięciu nauczycieli akademickich w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Jeżeli przez okres trzech lat katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 2, podlega przekształceniu w zakład lub klinikę w trybie określonym w statucie.
4. Okres, o którym mowa w ust. 3 biegnie od daty zaprzestania spełniania warunku, o którym mowa w ust. 2.
§ 20
1. Zadaniem Zakładu/Kliniki/Oddziału klinicznego jest prowadzenie badań naukowych w zakresie danej specjalności oraz uczestniczenie w procesie dydaktycznym.
2. Zakład/Klinika/Oddział kliniczny może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej trzech nauczycieli akademickich.
§ 21
Zadaniem Kolegium jest inicjowanie i organizowanie szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego prowadzonego przez jednostki organizacyjne Wydziału.
§ 22
Zadaniem Studium jest organizowanie nauczania dla celów dydaktyki przed i podyplomowej w zakresie:
1) nauki języków obcych,
2) wychowania fizycznego,
3) studiów doktoranckich.
§ 23
1. Zadaniem Centrum, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 jest prowadzenie działalności badawczej, w tym wykonywanie badań w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych, działalności naukowej, usługowej oraz pełnienie funkcji ośrodka szkoleniowego i koordynacyjnego.
2. Zadaniem Centrum Medycyny Doświadczalnej jest również prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych.
Rozdział IV. Jednostki organizacyjne administracji.
§ 24
1. Jednostki organizacyjne administracji Uczelni zapewniają realizację zadań określonych w § 118 - § 122 Statutu.
2. Podporządkowanie, strukturę i zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji określa regulamin organizacyjny Uczelni wydawany przez Rektora na wniosek Kanclerza.
Rozdział V. Jednostki ogólnouczelniane i inne jednostki organizacyjne.
§ 25
1. Uczelnia może tworzyć:
1) jednostki organizacyjne o charakterze międzywydziałowym, w tym do prowadzenia studiów międzyobszarowych,
2) jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi podmiotami w szczególności instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi,
3) jednostki organizacyjne o charakterze doświadczalnym oraz usługowym.
2. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, Uczelnia może prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, spółki celowe oraz centra naukowe na zasadach określonych w ustawie oraz aktach o ich utworzeniu.
3. Uczelnia może na podstawie umowy utworzyć centrum naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami międzynarodowymi 9
4. Uczelnia może utworzyć centra naukowe w ramach swojej struktury o charakterze ponadwydziałowym. Zasady działania tych centrów określa ustawa oraz akty o ich utworzeniu. Zadaniem kierownika centrum naukowego jest podejmowanie działań celem nadania centrum statusu KNOW.
5. Uczelnia może tworzyć zamiejscowe jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą na zasadach określonych w ustawie.
§ 26
Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są:
1) Biblioteka,
2) Archiwum Uczelni,
3) Wydawnictwo Uczelni.
§ 27
1. Bibliotekę Uczelni tworzą: Biblioteka Główna oraz jej oddziały, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny Uczelni.
2. Biblioteką Uczelni kieruje Dyrektor.
3. Zasady działania Biblioteki określa Regulamin uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.
4. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, za zgodą osób korzystających z tego systemu, Uczelnia może przetwarzać ich dane osobowe. Niezbędny zakres przetwarzania danych stanowią następujące informacje: nazwisko i imiona, adres stały, adres pocztowy do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer indeksu, numer karty bibliotecznej, nazwa uczeni, wydział i kierunek studiów, nazwa i adres miejsca pracy, tytuł lub stopień naukowy.
§ 28
1. Archiwum Uczelni jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną stanowiącą ogniwo państwowej sieci archiwalnej.
2. Archiwum Uczelni:
1) gromadzi, ewidencjonuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne, w tym zasobu historycznego,
2) prowadzi działalność informacyjną.
§ 29
1. Działalność wydawniczą Uczelni prowadzi Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Rektor może powołać radę wydawniczą w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej Uczelni.
§ 30
1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą określoną w art. 7 ustawy przez wydzielone organizacyjnie i finansowo jednostki organizacyjne.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 podlegają Kanclerzowi.
3. Kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Kanclerza.
4. Organizację i zasady działania jednostek, o których mowa w ust. 1 określa ich regulamin organizacyjny, który zatwierdza Rektor na wniosek kierownika jednostki zaopiniowany przez Kanclerza.Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: / źródło informacji: Statut SUM
Dokument z dnia: 24.10.2012
Dokument oglądany razy: 8 312