bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

01.12.2017

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - 3 typ projektu – tryb pozakonkursowy, RPO WSL 2014-2020.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/295

Formularz ofertowy
Nabór na partnera

Unieważnienie

Opublikował: Jacek Podżorski
Publikacja dnia: 01.12.2017

Dokument oglądany razy: 714
« inne aktualności