bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Partner społeczny - Nabór na partnera Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

29.12.2016

Logo

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w konkursie pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16) na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne PO WER

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html

Ogłoszenie
Formularz

Opublikował: Jacek Podżorski
Publikacja dnia: 29.12.2016

Dokument oglądany razy: 1118
« inne aktualności