bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na partnera

10.08.2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie PO WER w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu pt: ”Jak się zostaje naukowcem”, który pozwoli na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, których efektem będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. W ramach partnerstwa wykorzystane zostaną zasoby uczelni np.: kadra dydaktyczna, specjalistyczna aparatura."

Formularz Ofertowy Ścieżki Kopernika 2. 0.doc
Nabór na Partnera Scieżki Kopernika 2. 0.pdf

Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 10.08.2016

Dokument oglądany razy: 1268
« inne aktualności